Juridische informatie

In overeenstemming met artikel 10 van de wet 34/2002 van 11 juli 2002, verklaren wij hierbij dat de geregistreerde eigenaar van het thinkSPAIN.com domein Think Web Content S.L. is, bedrijfsregistratienummer B-02283380, van Calle Thomas Alva Edison 7, 46980 Paterna, Valencia, Spanje. Tel +34 96 065 31 15. E-mailadres thinkspain@thinkspain.com

Think Web Content S.L. is een naamloze vennootschap geregistreerd in het Registro Mercantil de Valencia, tomo 6544, seccion 8, libro 3848, folio 185, hoja V-70083, inscripcion 1.

Al het materiaal dat zich binnen de thinkSPAIN-website bevindt, valt onder een disclaimer en wordt beschermd door auteursrechtelijke bepalingen. Toegang tot deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

Gebruik

Door deze website te gebruiken, wordt u geacht alle voorwaarden van de algemene voorwaarden en het Privacybeleid van thinkSPAIN te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd.

Eigenaarschap

thinkSPAIN is een handelsnaam die eigendom is van Think Web Content S.L. (hierna TWC genoemd).

Toegang tot thinkSPAIN

Hoewel we ons best zullen doen om een constante, ononderbroken toegang tot thinkSPAIN te bieden, garanderen we dit niet. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige onderbreking of vertraging.

Auteursrechten

Behalve als uitdrukkelijk vermeld op deze site, mag geen enkel deel van deze website, met inbegrip van informatie, afbeeldingen, logo's, foto's en het algemene uiterlijk van de site, worden gekopieerd, heruitgegeven, uitgezonden of gereproduceerd in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthouders, behalve voor uw eigen persoonlijk of niet-commercieel gebruik.

Handelsmerken

"thinkSPAIN" en het "thinkSPAIN"-logo zijn geregistreerde handelsmerken van TWC. Alle andere handelsmerken en logo's die op deze website worden gebruikt, zijn de handelsmerken of logo's van hun respectievelijke eigenaars.

Links naar andere websites

Deze website bevat links naar andere websites die door derden worden beheerd. TWC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze sites van derden. Het bestaan van deze links houdt geen goedkeuring van dergelijke websites in en uw link naar deze sites is op eigen risico.

Nauwkeurigheid van de inhoud

Hoewel alle redelijkerwijs te verwachten inspanningen zijn geleverd om de juistheid van de inhoud te garanderen, kan geen enkele aansprakelijkheid worden genomen voor eventuele fouten of omissies.

Inhoud van de adverteerder

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om de juistheid van de inhoud van de adverteerder te controleren, kan thinkSPAIN de diensten die door adverteerders worden aangeboden niet garanderen, noch dat de informatie die zij verstrekken juist is. Mochten wij van enige onnauwkeurigheid kennis krijgen, dan zal deze worden gecorrigeerd of verwijderd.

Toepassingen van derden

Wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid en toegankelijkheid van de applicaties van derden die op ThinkSpain verschijnen. Mochten er wijzigingen nodig zijn, dan kunnen wij alleen de betreffende derde partij hiervan op de hoogte stellen. Indien de applicatie of inhoud van derden op enigerlei wijze onwettig is, zullen wij de toegang tot de applicatie en inhoud van onze website verwijderen.

Beperking van aansprakelijkheid

TWC garandeert niet dat de toegang tot deze website ononderbroken is, dat deze website vrij is van virussen of dat deze website niet kan worden bewerkt door derden. Deze website en de informatie worden verstrekt op een 'as is' basis, zonder enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige garantie of enige impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Het gebruik van deze website en de informatie is geheel voor eigen risico van de gebruiker. In geen geval is TWC aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met deze website. Uw enige en exclusieve remedie voor ontevredenheid over deze website en/of informatie is het stopzetten van het gebruik van de site en de informatie.

Vrijwaring

U stemt ermee in TWC en haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke eis of claim van een derde partij die voortvloeit uit het gebruik van de thinkSPAIN-website.

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

TWC kan de voorwaarden van deze overeenkomst op deze website wijzigen. U stemt ermee in deze overeenkomst regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van dergelijke herzieningen. Indien de herziening voor u onaanvaardbaar is, gaat u ermee akkoord om de toegang tot deze site te staken. Uw voortgezet gebruik van deze website na een dergelijke kennisgeving van een dergelijke herziening(en) wordt beschouwd als aanvaarding van en instemming met alle dergelijke herzieningen.